Algemene Voorwaarden


Inhoud

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Inschrijvingen en Betalingen
Artikel 3. Huisregels Honden/Katten/Paarden
Artikel 4. Coaching Mensen
Artikel 5. Aankoop Goederen en Diensten
Artikel 6. Verhuur en Externe Lesgever
Artikel 7. Klachten

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds ons uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Essentia Natura.

Door het aangaan van een opleiding, workshop, lezing, consult, coaching, privé- en/of groepsles of een andere dienst bij Essentia Natura verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. Algemeen

 1. Essentia Natura verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  – de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  – de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  – het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen”;
  – de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  – het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.
 2. Essentia Natura benadert elke cursist of klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Essentia Natura past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Essentia Natura. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
 4. Essentia Natura behoudt zich het recht voor een herrieschopper of zwart prater (cursist of klant) te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.
 5. Essentia Natura is gehouden alle kennis, welke we hebben ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, opleiding of training.
 6. Essentia Natura is een gedeponeerd merk en mag niet gebruikt worden door derden in de BeNeLux.
 7. Gepubliceerde teksten, cursusmateriaal en afbeeldingen, evenals de naam en het concept Essentia Natura, zijn en blijven eigendom van Essentia Natura en zijn geregistreerd bij SABAM en gedeponeerd bij het Merkenbureel Benelux. Het copyright berust bij Essentia Natura. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Essentia Natura. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
 8. Parkeren kan voor het gebouw en in de weg naast de weides en aan de kant van de weides. Hou rekening met onze buren en zorg er samen met ons voor dat je hier kan blijven parkeren in de toekomst.
 9. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met de therapeut of lesgever. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.
 10. Het terrein, de gebouwen en de lessen zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van iemand van Essentia Natura. In het gebouw is er een wachtkamer op het gelijkvloers. U dient hier te wachten.
 11. U dient uw hond vooraf uit te laten en niet tegen planten, banken, beelden,… te laten plassen bij Essentia Natura. Uitwerpselen dient u op te ruimen (binnen en buiten) en te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbak. Ook sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Afval wordt gescheiden. Zo blijft het voor iedereen fijn.
 12. Bestellingen en goederen dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden. Ophaling kan enkel op afspraak.
 13. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
 14. Essentia Natura is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
 15. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond Essentia Natura (gebouw, parking , trainingsterreinen…). Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.
 16. Essentia Natura is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Essentia Natura is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, danwel van derden.
 17. Essentia Natura respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal Essentia Natura het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.
 18. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.
 19. Wij behouden het recht om, bij verrichtingen, een administratieve kost aan te rekenen van 50 euro.
 20. Essentia Natura is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, examen, consult of behandeling. We werken resultaat- en oplossingsgericht maar hebben geen resultaatsverbintenis.
 21. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar het centraal nummer van Essentia Natura zijnde 0476/03 57 60. Daarbuiten hebben we e-mail, telefoon en messenger/Whatsapp van Essentia Natura (niet privé van iemand van het team!).

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Info over de opleidingen:
  Online voorzien we alle nodige informatie over opleidingen, cursussen, workshops en seminars, de daarin vermelde prijzen per opleiding, de lesgevers, het aantal dagen, uren en data zijn onderhevig aan wijzigingen en bijgevolg richtinggevend en niet bindend. U ontvangt de correcte informatie ten minste 7dagen werkdagen voor aanvang van de opleiding.
 2. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door Essentia Natura bevestigd per e-mail. Uw inschrijving is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
 3. Betaling cursussen en workshops:
  Door u in te schrijven voor een cursus of workshop verplicht u zich tot betaling van deze cursus of workshop binnen de gestelde betaaltermijn.
  Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW.Indien u iets wenst te wijzigen aan uw inschrijving, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van Essentia Natura. U dient sowieso eerst uw oorspronkelijke factuur te voldoen.
  U betaalt per persoon die deelneemt (actief of passief toekijkend). Als u als ouder aan een workshop wil deelnemen die voor kinderen bestemd is, dient u zelf ook inschrijvingskosten te betalen.
  Bij vroegtijdige beëindiging van een opleiding, lezing of workshop is Essentia Natura niet gehouden aan restitutie van reeds betaalde geldsommen.
  Betaling diensten en consulten:
  Bij de afname van een dienst bij Essentia Natura verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
  De dienst of het consult dient ter plaatse cash of payconiq en volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs.
 4. Wanbetaling:
  Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Essentia Natura. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.
 5. Annulatie van uw kant – cursus/workshop:
  Annulaties worden enkel aanvaard per e-mail. Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 14 dagen van het herroepingsrecht is deze kosteloos.
  Indien de cursus/workshop binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particulieren.
  Indien de annulatie plaatsvindt tot en met 91 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 30% van het inschrijvingsgeld aangerekend.
  Indien de annulatie plaatsvindt vanaf 90 dagen vóór de aanvang van de cursus wordt er een annulatiekost van 100% van het inschrijvingsgeld aangerekend
 6. Annulatie van uw kant – diensten en consulten
  Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Indien u onmiddellijk online een nieuwe afspraak maakt, kan dit bedrag herleid worden tot een minimum van 30 euro. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
  Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.
 7. Bij een annulatie of wijziging van ons:
  Essentia Natura behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een (deel van een) module te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte gesteld.
  Bij verplaatsing of wijziging van een volledige module heeft u de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 dagen, te tellen vanaf de verzendingsdatum van de email waarin de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien u niet reageert binnen deze termijn van 7 dagen, gaat u automatisch akkoord met de wijziging. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging en dit tijdig heeft gemeld, kan u kiezen om deze cursus op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien u akkoord gaat met de wijziging en later toch nog annuleert, bent u alsnog gebonden aan annulatiekosten. Deze annulatiekosten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke startdatum van de cursus (zoals vermeld op de factuur).
  Indien de specifieke cursus niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt u uw geld terug/creditnota zonder kost.
  Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
 8. In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.
 9. Aantal deelnemers:
  Voor elk cursus, workshop of lezing geldt dat er een minimum van 6 personen dienen in te schrijven alvorens deze kan plaatsvinden. Bij onvoldoende deelnemers wordt een andere datum voorzien. Zie ook punt 8. De maximum bezetting is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Artikel 3. Huisregels hondenschool

 1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les aan de hand van het boekje van uw hond.
 2. U dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. U dient de polisnummer door te geven bij inschrijving.
 3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Essentia Natura, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Essentia Natura.
 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. BTW
 5. Bij extreme weersomstandigheden(langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten. Indien een les geannuleerd wordt omwille van extreme weersomstandigheden wordt u per mail op de hoogte gesteld. 
 6. Bij last minute annulaties zullen wij u een mail en een SMS sturen.
 7. Bij de hondenschool maken we gebruik van een beurtenkaart. Bij verlies van de beurtenkaart dient u een nieuwe aan te kopen.

Artikel 4. Coaching mens

 1. In het eerste gesprek wordt een traject op maat afgesproken.
 2. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een arts of therapeut.
 3. De coaching is in het kader van life, work, child, … en kan verschillende administratieve verplichtingen en regels bevatten per type coaching.
 4. De coaching is gericht op jezelf als expert, zelfreflectie, gelijkwaardigheid en het behoud van uw authenticiteit.

Artikel 5. Aankoop goederen en diensten

 1. U kan diensten of goederen aankopen via de site, via mail, via telefoon of ter plaatse. U betaalt onmiddellijk bij aankoop.
 2. Aangekochte goederen en diensten kunnen niet teruggenomen worden.
 3. De levertijd is afhankelijk van de leverancier, de agenda van de dienstverlener, enz. en zal binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.
 4. Alle dienstverlening en afhaling van goederen gebeurt na afspraak, daar wij enkel toegankelijk zijn na afspraak.
 5. Onze prijzen voor de diensten en goederen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 6. Verhuur of externe lesgever

 1. Indien Essentia Natura de lesgever inhuurt blijven bovenstaande regels en algemene voorwaarden van kracht
 2. Essentia Natura doet de organisatie, en behoudt dus het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus gratis mee te volgen.
 3. Als je het lokaal huurt en zelf alles organiseert kan je zelf bepalen hoeveel deelnemers, de kostprijs en of wij gratis mogen volgen.
 4. Schade aan de locatie, tijdens uw watch, worden u doorgerekend.

Artikel 7. Klachten

 1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact. We proberen voor alle klachten een oplossing te zoeken.
 2. Klachten dienen uiterlijk 14 dagen na afloop van het gevolgde bij Essentia Natura per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 3. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  – u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 werkdagen na indiening;
  – u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
  – de klacht zal binnen een termijn van 16 weken na indiening worden afgehandeld.
  Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde. Hun uitspraak is bindend.
 4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.
 5. Op alle geschillen met Essentia Natura is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank van Leuven en vredegerecht Aarschot, is de bevoegde rechtbank ter zake.
 6. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 7. In geval van klachten over stagiairs of vrijwilligers dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.
 8. In geval van klachten over derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.
 9. Iedereen is vrij om ons te promoten, te liken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.